ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش و امور مالی

مربوط به فروش سرویس ها و امور مالی

 واحد دامنه

امور مربوط به ثبت، تمدید و یا انتقال دامنه

 واحد پشتیبانی فنی

کلیه موارد مربوط به پشتیبانی فنی سرویس ها

 ثبت شکایات

واحد رسیدگی به شکایات و تخلفات