شاید برای شما هم پیش آمده باشد که لینک های داخل سایت به صورت معمول و یا وقتی نشانگر ماوس روی آن قرار می گیرد یک خط در زیر لینک نمایش داده می شود. با استفاده از مشخصه text-decoration در CSS، می توانیم خط زیر لینک ها (links) را حذف کنیم. برای این منظو ادامه آموزش را مطالعه نمایید.

 

حذف خط زیر لینک ها

 

برای حذف خط زیر لینک در css کد زیر را قرار می دهیم:

text-decoration:none;

مانند

<html>
<head>
<style type="text/css">
#myID {
        text-decoration:none;
}
</style>
</head>
<body>

<a id="myID"  href="http://www.iranweb.org/wordpress-hosting">عنوان لینک</a>

</body>
</html>

 

 همچنین به عنوان مثال در داخل متن و پاراگراف می توانید از style به صورت زیر استفاده نمایید

 

<p>
  <a href="https://www.iranweb.org/" 
   style="text-decoration: none">عنوان لینک</a>
</p>